Cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất tham gia phản ứng

Cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất tham gia phản ứng và các chất sản phẩm trong các ô trống trên hình 3.3.

Cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất tham gia phản ứng

Trả lời:

Cho biết số nguyên tử của mỗi nguyên tố trong các chất tham gia phản ứng