ID6-249. Chọn các từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống

Chọn các từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu sau : Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được …(1)… hấp thụ, sau đó được chuyển qua phần …(2)… tới …(3)….

A. (1) : lông hút; (2) : mạch rây; (3) : mạch gỗ

B. (1) : lông hút; (2) : thịt vỏ; (3) : mạch gỗ

C. (1) : miền chóp rễ; (2) : thịt vỏ; (3) : mạch rây

D. (1) : lông hút; (2) : thịt vỏ; (3) : mạch rây

Lời giải

Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được lông hút hấp thụ, sau đó được chuyển qua phần thịt vỏ tới mạch gỗ.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận