ID12-92: Một gen có chiều dài 4080 Å và có 3120 liên kết hiđrô. Số lượng

Một gen có chiều dài 4080 Å và có 3120 liên kết hiđrô. Số lượng từng loại nu của gen nói trên là:

A. A = T = 720, G = X = 480

B. A = T = 900, G = X = 60

C. A = T = 600, G = X = 900

D. A = T = 480, G = X = 720

Lời giải

Gen dài 2040 Å → có tổng số nuclêôtit là: N = 2A + 2G = \(L = \frac{N}{2} \times 3,4\) = 4080 : 3,4 x 2 = 2400 (nuclêôtit) (1)

Có 3120 liên kết H → có 2A + 3G = 3120 (2)

Từ (1) và (2) ta có:

\(\left\{ \begin{array}{l}2A + 2G = 2400\\2A + 3G = 3120\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}A = T = 480\\G = X = 720\end{array} \right.\)

→ A = T = 480 và G = X = 720

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận