ID12-71. Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 3910Å và số nuclêôtit loại A chiếm 24%

Một gen ở sinh vật nhân thực có chiều dài 3910Å và số nuclêôtit loại A chiếm 24% tổng số nuclêôtit của gen. Số nuclêôtit loại X của gen này là

A. 552

B. 1104

C. 598.

D. 1996

Lời giải:

Số nuclêôtit của gen này là: \(N = \frac{{2L}}{{3,4}} = \frac{{3910×2}}{{3,4}} = 2300\).

Theo nguyên tắc bổ sung ta có:

%X = 50% – %A = 26% → X = 26 x 2300/100 = 598 nuclêôtit

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận