ID12-68: Xét một đoạn ADN chứa 2 gen. Gen thứ nhất có tỉ lệ từng loại nuclêôtit

Xét một đoạn ADN chứa 2 gen. Gen thứ nhất có tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên mạch đơn thứ nhất là: A: T: G: X = 1: 2: 3: 4. Gen thứ hai có số lượng nuclêôtit từng loại trên mạch đơn thứ hai là: A = T/2 = G/3 = X/4. Đoạn ADN này có tỉ lệ từng loại nuclêôtit là bao nhiêu?

A. A = T = 15%; G = X =35%.

B. A = T = 45%; G = X = 55%.

C. G = X = 15%; A = T = 35%.

D. G = X = 55%; A = T = 45%.

Lời giải

Tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên 1 mạch của gen:

\(\frac{A}{a}=\frac{T}{b}=\frac{G}{c}=\frac{X}{d}\leftrightarrow ~A:T:G:X=a:~b:c~:d\) 

→ Tỉ lệ số nuclêôtit từng loại của gen là :

\(\begin{array}{l}A = T = \frac{{\left( {a + b} \right)}}{{\left( {a + b + c + d} \right) \times 2}}\\G = X = \frac{{\left( {c + d} \right)}}{{\left( {a + b + c + d} \right) \times 2}}\end{array}\)

Gen 1: trên mạch 1 có : A: T: G: X = 1: 2: 3: 4.

                → trên toàn gen có tỉ lệ

                A = T = (1+2)/20 = 0,15

                G = X = (3+4)/20 = 0,35

Gen 2: trên mạch 2 có A = T/2 = G/3 = X/4 ↔ A : T : G : X = 1 : 2 : 3 : 4

                → trên toàn gen có tỉ lệ

                A = T = 0,15        

                G = X = 0,35

Vậy đoạn ADN này có tỉ lệ từng loại nuclêôtit là :

A = T = 15% và G = X = 35%

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận