ID12-66: Trên một mạch của một gene có 22%T, 20%X, 26%A. Tỉ lệ mỗi loại

Trên một mạch của một gene có 22%T, 20%X, 26%A. Tỉ lệ mỗi loại nuclêôtit của gene là:

A. A = T = 24%, G = X = 26%

B. A = T = 24%, G = X = 76%

C. A = T = 48%, G = X = 52%

D. A = T = 42%, G = X = 58%

Lời giải

Cách 1: Trên mạch thứ nhất có:

T1 = 22%, X1 = 20%, A1 = 26% (tính theo tổng số nu của mạch)

↔ T1 = 11%, X1 = 10%, A1 = 13% (tính theo tổng số nu của gen)

Do nguyên tắc bổ sung, trên mạch 2: A2 = T1 và A1 = T2 .

Vậy ta có:

T = A = A1 + A2 = A1 + T1 = 11% + 13% = 24%

Vậy: A = T = 24%; G = X = 26%

Cách 2: G1 = 100% – (%T1 + %A1 + %X1) = 100 – (22+26+20) = 32%

Từ tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên 1 mạch của gen:

→ Tỉ lệ số nuclêôtit từng loại của gen là :

\(\begin{array}{l}\% A = \% T = \frac{{\left( {\% A1 + \% T1} \right)}}{2} = \frac{{26 + 22}}{2} = 24\% \\\% G = \% X = \frac{{\left( {\% G1 + \% X1} \right)}}{2} = \frac{{32 + 20}}{2} = 26\% \end{array}\)

Đáp án A

 

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận