ID12-3964: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm xuất hiện

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể?

A. Các cơ chế cách li.

B. Chọn lọc tự nhiên.

C. Giao phối không ngẫu nhiên.

D. Đột biến.

Lời giải

Đột biến có thể làm xuất hiện các alen mới trong quần thể.

Đáp án D.