ID12-3965: Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào

Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Đột biến cung cấp nguồn biến dị sơ cấp cho quá trình tiến hóa.

B. Các yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định.

C. Di – nhập gen có thể làm phong phú vốn gen của quần thể.

D. Giao phối không ngẫu nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa.

Lời giải

Phát biểu sai là: D, giao phối không ngẫu nhiên không có vai trò định hướng quá trình tiến hóa, vai trò này là của chọn lọc tự nhiên.

Đáp án D.