ID12-3963: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây quy định chiều hướng

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây quy định chiều hướng và nhịp điệu tiến hóa?

A. Các yếu tố ngẫu nhiên.

B. Đột biến.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Di – nhập gen.

Lời giải

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu tiến hóa.

Đáp án C.