ID12-385: Gen có G = 20% và 720 nuclêôtit loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen

Gen có G = 20% và 720 nuclêôtit loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen có X = 276 nuclêôtit và 21% A. Quá trình phiên mã của gen cần môi trường cung cấp 1404 nuclêôtit loại U. Mạch khuôn là mạch nào và gen phiên mã mấy lần?

A. Mạch 2:2 lần

B. Mạch 1: 4 lần

C. Mạch 1: 3 lần

D. Mạch 2: 3 lần

Lời giải

Gen có: G = 20% và T = 720 → Vậy X = G = 20% và A = T = 720 nuclêôtit

G = 20% nên A = T = 30% → X = G = 480 nuclêôtit

Tổng số nuclêôtit là 2400.

Mạch 1 có X1 = 276 và A1 = 21% số nuclêôtit của mạch ⇒ A1 = 0,21 ×1200 = 252 nuclêôtit

Vậy mạch 2 có số nuclêôtit loại A là A2 = 720 – 252 = 468 nuclêôtit

Ta có U trên mARN bắt cặp bổ sung với A trên mạch mã gốc trong phiên mã

Do đó ta xét 1404 không chia hết cho 252 và 1404 chia 468 được 3

Mạch 2 là mạch mã gốc

Số lần phiên mã là 3 lần

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận