ID12-386: Gen có G = 20% và 720 nuclêôtit loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen

Gen có G = 20% và 720 nuclêôtit loại T. Mạch đơn thứ nhất của gen có 39% nuclêôtit loại A. Quá trình phiên mã của gen cần môi trường cung cấp 1872 nuclêôtit loại U. Mạch khuôn là mạch nào và gen phiên mã mấy lần?

A. Mạch 2:2 lần

B. Mạch 1: 4 lần

C. Mạch 1: 3 lần

D. Mạch 2: 3 lần

Lời giải

Gen có: G = 20% và T = 720 → Vậy X = G = 20% và A = T = 720 nuclêôtit

G = 20% nên A = T = 30% → X = G = 480 nuclêôtit

→ Tổng số nuclêôtit là 2.A + 2.G = 2400 nuclêôtit

Mạch 1 có A1 = 39% số nuclêôtit của mạch ⇒ A1 = 0,39 ×1200 = 468 nuclêôtit

Ta có U trên mARN bắt cặp bổ sung với A trên mạch mã gốc trong phiên mã

Do đó ta xét 1872 : 468 = 4

→ Mạch 1 là mạch mã gốc

Số lần phiên mã là 4 lần

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận