ID12-369: Một gen có chiều dài 0,408 µm đã tổng hợp được một phân tử mARN

Một gen có chiều dài 0,408 µm đã tổng hợp được một phân tử mARN có tỉ lệ các loại ribonuclêôtit như sau: G/U = l/4, A/X = 2/3 và tích số giữa A và U bằng 115200, số lượng nuclêôtit loại A của gen là

A. 480.

B. 640

C. 360

D.720.

Lời giải

0,408 µm = 4080Å → Số ribonuclêôtit của mARN: \(\frac{{4080}}{{3,4}}\) = 1200

Ta có: 4G = U, 3A = 2X, A x U = 115200 (trên mARN) → A = 240, U = 480, G = 120, X = 360

→ gen: A = 240 + 480 = 720.

Đáp án D.

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận