ID12-354: Trên một phân tử mARN có hiệu số giữa các loại ribonuclêôtit

Trên một phân tử mARN có hiệu số giữa các loại ribonuclêôtit như sau: A – U = 450, X – U = 300. Trên mạch khuôn của nó có T – X = 20% số nuclêôtit của mạch. Biết gen tổng hợp ra mARN dài 6120 Å. Số lượng nuclêôtit loại A của mARN là:

A. 540.

B. 240.

C. 690.

D. 330.

Lời giải

A – U = 450 → U = A – 450

X – U = 300 → X = 300 + U = A – 150

Trên mạch khuôn:  T – X = 20% số nuclêôtit của mạch.

→ Trên mARN có: A – G = 20% số nuclêôtit của mARN.

Gen tổng hợp ra mARN dài 6120 Å ⇔ có tổng số nuclêôtit là 6120: 3,4 × 2 = 3600

→ Trên mARN có tổng số nuclêôtit là 1800.

Vậy A – G = 360 ⇒ G = A – 360

Có A + U + G + X = 1800

Thay U, G, X, ta có

A + A – 450 + A  360 + A – 150 = 1800

→ A = 690

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận