ID12-350: Trình tự sau đây được ghi trong ngân hàng dữ liệu gen là một phần

Trình tự sau đây được ghi trong ngân hàng dữ liệu gen là một phần của lôcut mã hoá trong một bộ gen:

5’…AGG-AGG-TAG-XAX-XTT-ATG-GGG-AAT-GXA-TTA-AAX-…3′.

Bộ ba ATG được in đậm là bộ ba mở đầu của gen ở locut này. Trình tự nào dưới đây có thể là một phần của mARN được sao mã tương ứng với locut đó?

A. 5′ AUG-GGG-AAU-GXA-UUA-AAX-… 3′.

B. 5′ UAX-XXX-UUA-XGU-AAU-UUG-… 3′.

C. 5′ GUA-UUU-XXA-XGA-UGG-AGG-… 3′.

D. 5′ XAU-AAA-GGU-GXU-AXX-UXX-… 3′.

Lời giải:

Cách 1:

Ta thấy bộ ba mở đầu gen là: 5’ATG 3’ nên đây là mạch bổ sung.

Mạch mã gốc của gen này có trình tự (tính từ bộ ba mở đầu) 3’ – TAX – XXX – TTA – XGT – AAT – TTG….5’

Đoạn mARN có trình tự : 5’- AUG – GGG – AAU- GXA – UUA – AAX …3’

Cách 2:

Ta thấy bộ ba mở đầu gen là: 5’ATG 3’ nên đây là mạch bổ sung.

→ Đoạn mARN tương ứng có trình tự giống trình tự mạch bổ sung chỉ thay T = U

Mạch BS: 5′ –ATG – GGG – AAT – GXA – TTA – AAX -…3′.

mARN:    5’- AUG – GGG – AAU – GXA – UUA – AAX …3’

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận