ID12-312. Loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình phiên mã?

Loại enzim nào sau đây tham gia vào quá trình phiên mã?

A. ADN pôlimeraza.

B. Ligaza.

C. ARN pôlimeraza

D. Restrictaza.

Lời giải:

Enzim tham gia vào quá trình phiên mã là ARN pôlimeraza

A là enzyme trong quá trình nhân đôi ADN

B là enzyme nối

D là enzyme cắt giới hạn

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận