ID12-270: Một gen có 3000 nuclêôtit, có hiệu số nuclêôtit loại G với

Một gen có 3000 nuclêôtit, có hiệu số nuclêôtit loại G với loại nuclêôtit khác chiếm 10% tổng số nuclêôtit của gen.Tính số liên kết hiđrô được hình thành khi gen nhân đôi 3 lần?

A. 54600

B. 27300

C. 57600

D. 31200

Lời giải

Ta có G = X và A = T nên ta có

%G – % A = 10% và %G + % A = 50% → G = 30 % và A = 20%

Số nuclêôtit loại G trong gen đó là 30% × 3000 = 900 nuclêôtit, số nuclêôtit loại A là 600 nuclêôtit

Số liên kết H trong gen là: H = 2A + 3G = 2.600 + 3.900 = 3900

Số liên kết H được hình thành khi gen nhân đôi 3 lần: 2H× (2x -1) = 2 × 3900 × (2– 1) = 54600

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận