ID12-247: Người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E.coli chỉ chứa N14 trong môi trường

Người ta nuôi một tế bào vi khuẩn E.coli chỉ chứa N14 trong môi trường chứa N14 (lần thứ 1). Sau hai thế hệ người ta chuyển sang môi trường nuôi cấy có chứa N15 (lần thứ 2) để cho mỗi tế bào nhân đôi 2 lần. Sau đó lại chuyển các tế bào đã được tạo ra sang nuôi cấy trong môi trường có N14 (lần thứ 3) đế chủng nhân đôi 1 lần nữa. Tính số tế bào chứa cả N14 và N15 ?

A. 8.

B. 12.

C. 4.

D. 24.

Lời giải

Lần 1 : 1 tế bào chỉ chứa N14 trong môi trường N14

→ Sau 2 thế hệ, tạo ra : 22 tế bào chỉ chứa N14

Lần 2 : 4 tế bào chỉ chứa N14 trong môi trường N15

→ sau 2 lần nhân đôi, tạo : 42 = 16 tế bào.

Trong đó có: 4 x 2 = 8 tế bào chứa N14 và N15.

                      8 tế bào chỉ chứa N15 .

Lần 3 : 16 tế bào trên trong môi trường N14

Nhân đôi 1 lần

8 tế bào chứa N14 và N15 → cho 8 tế bào con N14  và 8 tế bào con N14 và N15 .

8 tế bào chứa N15 → cho 16 tế bào con N14 và N15 .

→ tổng có 24 tế bào chứa cả N14 và N15

Đáp án D

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận