ID12-140: Có các phát biểu sau về mã di truyền:

Có các phát biểu sau về mã di truyền:

(1). Với bốn loại nuclêotit có thể tạo ra tối đa 64 cođon mã hóa các axit amin.

(2). Mỗi cođon chỉ mã hóa cho một loại axit amin gọi là tính đặc hiệu của mã di truyền.

(3). Với ba loại nuclêotit A, U, G có thể tạo ra tối đa 27 cođon mã hóa các axit amin.

(4). Anticođon của axit amin mêtiônin là 5’AUG 3’.

Phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

A. (1) đúng; (2) sai; (3) đúng; (4) sai.

B. (1) đúng; (2) sai; (3) đúng; (4) đúng.

C. (1) sai; (2) đúng; (3) sai; (4) đúng.

D. (1) sai; (2) đúng; (3) sai; (4) sai

Lời giải

Với n loại nuclêôtit, có thể tạo tối đa n3 mã bộ ba.

(1) Sai: với 4 loại ribonuclêôtit A,U,G,X có thể tạo ra 43 = 64 bộ ba, trong đó có 3 bộ ba không mã hóa cho axit amin nào.

(2) Đúng.

(3) Sai: Với 3 loại ribonuclêôtit A, U, G tạo ra 33 =27 bộ ba nhưng chỉ có 24 bộ ba mã hóa cho axit amin

(4) Sai: Côđon của metiônin là 5’AUG 3’ → anticondon của metionin là bộ ba bổ sung với côđon và là 3’UAX 5’

Đáp án D 

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận