ID12-14: Người ta sử dụng một chuỗi polinuclêôtit có (T+X)/(A+G) = 0,25 làm khuôn để

Người ta sử dụng một chuỗi polinuclêôtit có (T+X) / (A+G) = 0,25 làm khuôn để tổng hợp nhân tạo một chuỗi polinuclêôtit bổ sung có chiều dài bằng chiều dài của chuỗi khuôn đó. Tính theo lý thuyết, tỉ lệ các loại nuclêôtit tự do cần cung cấp cho quá trình tổng hợp này là :

A. A + G = 20%, T + X = 80%

B. A + G = 25%, T + X = 75%

C. A + G = 80%; T + X = 20%

D. A + G = 75%, T + X = 25%

Lời giải

Chuỗi polinuclêôtit làm khung có tỷ lệ \(\frac{T+X}{A+G}=0,25\)

Theo nguyên tắc bổ sung A = T, G = X

Tỷ lệ \(\frac{\left( A+G \right)}{\left( T+X \right)}\) ở mạch bổ sung bằng nghịch đảo của mạch gốc và ngược lại.

Vậy chuỗi polinuclêôtit được tổng hợp có tỷ lệ: \(\frac{A+G}{T+X}=0,25\)

→ A+G = 20%

     T+X = 80%

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận