ID12-100: Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen là:

Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen là:

3’ ATGAGTGAXXGTGGX 5’

Đoạn gen này có:

A. Tỷ lệ A+G/T+X = 9/6

B. 39 liên kết Hiđrô

C. 30 cặp nuclêôtit

D. 14 liên kết cộng hóa trị.

Lời giải

Vì %A + %G = 50%N → Tỉ lệ (A + G)/(T + X) của gen luôn bằng 1 → A sai

Mạch gốc có 15 nuclêôtit → gen có 15 cặp nuclêôtit → C sai

→ Gen có 30 nuclêôtit → có 28 liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit → D sai

A = T = A1 + T1 = 3 + 3 = 6

G = X = G1 + X1 = 6 + 3 = 9

H = 2A + 3G = 2×6 + 3×9 = 39 → B đúng

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận