ID12-101: Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen là:

Trình tự các nuclêôtit trên đoạn mạch gốc của gen là:

3’ TTGAGTGAXXGTGGA 5’

Đoạn gen này có:

A. Tỷ lệ A+G/T+X = 1

B. 39 liên kết Hiđrô

C. 30 cặp nuclêôtit

D. 14 liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit.

Lời giải

Vì %A + %G = 50%N → Tỉ lệ (A + G)/(T+X) của gen luôn bằng 1 → A đúng

Mạch gốc có 15 nuclêôtit → gen có 15 cặp nuclêôtit → C sai

→ Gen có 30 nuclêôtit → có 28 liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit → D sai

A = T = A1 + T1 = 3 + 4 = 7

G = X = G1 + X1 = 6 + 2 = 8

H = 2A + 3G = 2×7 + 3×8 = 38 → B sai

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận