Hãy trình bày cách tính thể tích khí chlorine đã tham gia phản ứng ở Ví dụ 2

Hãy trình bày cách tính thể tích khí chlorine đã tham gia phản ứng ở Ví dụ 2.

Trả lời:

Cách tính thể tích khí chlorine:

Bước 1: Viết phương trình hoá học và xác định tỉ lệ các chất trong phản ứng.

2Al + 3Cl2 (to) → 2AlCl3

2    :    3        :         2

Bước 2: Tìm số mol AlCl3 tạo thành sau phản ứng:

nCl2 = nAlCl3 × 3/2 = 0,2×3/2 = 0,3 (mol)

Bước 3: Dựa vào phương trình hoá học tìm số mol khí chlorine tham gia:

Theo tỉ lệ mol của phản ứng, ta có:

nAlCl3 = mAlCl3/MAlCl3 = 26,7/133,5 = 0,2 (mol)

Bước 4: Chuyển đổi số mol chất thành thể tích:

VCl2 = nCl2 × 24,79 = 0,3×24,79 = 7,437 (L).