Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam phosphorus trong khí oxygen

Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam phosphorus trong khí oxygen. Hãy tính thể tích khí oxygen (đkc) và khối lượng sản phẩm tạo thành theo phản ứng: 4P + 5O2 → 2P2O5.

Trả lời:

Phương trình hoá học: 4P + 5O2 → 2P2O5

Tỉ lệ các chất:                4      : 5      :     2

Số mol phosphorus đã bị đốt cháy: nP = 6,2/31 = 0,2 (mol)

Theo tỉ lệ mol của phản ứng, ta có:

nO2 = 5/4×nP = 5/4×0,2 = 0,25(mol).

⇒ VO2 = 0,25×24,79 = 6,1975 (L);

nP2O5 = 1/2×nP = 0,1 (mol)

⇒ mP2O5 = 0,1×142 = 14,2 (gam).