Để tính được khối lượng vôi sống sau khi nung ta thực hiện như thế nào?

Để tính được khối lượng vôi sống sau khi nung ta thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Để tính được khối lượng vôi sống sau khi nung ta thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Viết phương trình hoá học và xác định tỉ lệ mol các chất trong phản ứng.

CaCO3  (to) → CaO + CO2

1        :               1     :    1       

Bước 2: Tìm số mol CaCO3 phản ứng.

nCaCO3 = mCaCO3/MCaCO3 = 25/100 = 0,25 (mol).

Bước 3: Dựa vào phương trình hoá học tìm số mol CaO tạo thành.

Theo phản ứng, tỉ lệ mol giữa các chất bằng nhau nên số mol các chất cũng bằng nhau:

nCaO = nCaCO3 = 0,25 (mol).

Bước 4: Chuyển đổi số mol chất thành khối lượng:

mCaO = nCaO × MCaO = 0,25 × 56 = 14 (gam).