Hai đoạn cuối phần 2 khẳng định thêm điều gì về bản sắc văn hóa?

Hai đoạn cuối phần 2 khẳng định thêm điều gì về bản sắc văn hóa?

Trả lời:

– Bản sắc văn hóa là một lợi thế cạnh tranh.

– Bản sắc văn hóa có thể bổ xung giá trị cho các hàng hóa và dịch vụ.