Kết bài, tác giả muốn nhấn mạnh điều gì?

Kết bài, tác giả muốn nhấn mạnh điều gì?

Trả lời:

Tác giả nhấn mạnh: Giữ gìn bản sắc của dân tộc không chỉ là phương châm hành động mà còn là bản năng tồn tại của mỗi chúng ta.