Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

Chuẩn bị: viên C sủi, nước lạnh, nước nóng; cốc thuỷ tinh.

Tiến hành:

Lấy hai cốc nước, một cốc nước lạnh và một cốc nước nóng, cho đồng thời vào mỗi cốc một viên C sủi.

Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

Quan sát hiện tượng và trả lời câu hỏi:

– Phản ứng ở cốc nào xảy ra nhanh hơn?

– Nhiệt độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng như thế nào?

Trả lời:

– Phản ứng ở cốc nước nóng xảy ra nhanh hơn.

– Khi tăng nhiệt độ của chất tham gia phản ứng, tốc độ phản ứng tăng lên.