Ảnh hưởng của diện tích bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng

Ảnh hưởng của diện tích bề mặt tiếp xúc đến tốc độ phản ứng

Chuẩn bị: dung dịch HCl 0,1 M, đá vôi (dạng viên), đá vôi (dạng bột hoặc đập nhỏ từ đá vôi dạng viên); ống nghiệm.

Tiến hành:

– Cân một lượng đá vôi (dạng bột) và đá vôi (dạng viên) bằng nhau (khoảng 1 gam) cho vào 2 ống nghiệm (1) và (2).

– Cho vào mỗi ống nghiệm khoảng 3 mL dung dịch HCl 0,1 M, quan sát sự thoát khí.

Trả lời câu hỏi:

– Phản ứng ở ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn? Giải thích.

– Kích thước hạt ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng như thế nào?

Trả lời:

– Phản ứng ở ống nghiệm (1) chứa đá vôi dạng bột xảy ra nhanh hơn. Do đá vôi dạng bột có diện tích tiếp xúc lớn hơn đá vôi dạng viên.

– Kích thước hạt càng nhỏ, tốc độ phản ứng càng lớn.