Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng

Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng

Chuẩn bị: nước oxy già (y tế) H2O2 3%, manganese dioxide (MnO2, dạng bột); ống nghiệm.

Tiến hành:

– Cho khoảng 3 mL dung dịch H2O2 3% vào hai ống nghiệm (1) và ống nghiệm (2).

– Cho một ít bột manganese dioxide vào ống nghiệm (2) và quan sát sự thoát khí.

Ảnh hưởng của chất xúc tác đến tốc độ phản ứng

Trả lời câu hỏi:

Phản ứng ở ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn?

Trả lời:

Phản ứng ở ống nghiệm (2) xảy ra nhanh hơn do khí thoát ra nhanh và mạnh hơn.