Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

Chuẩn bị: dung dịch HCl 0,1 M, dung dịch HCl 1 M, 2 đinh sắt giống nhau (khoảng 0,2 g); ống nghiệm.

Tiến hành:

– Cho vào ống nghiệm (1) khoảng 5 mL dung dịch HCl 0,1 M; ống nghiệm (2) khoảng 5 mL dung dịch HCl 1 M.

– Nhẹ nhàng đưa lần lượt 2 đinh sắt vào 2 ống nghiệm và quan sát sự thoát khí.

Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

Trả lời câu hỏi:

– Phản ứng ở ống nghiệm nào xảy ra nhanh hơn?

– Nồng độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng như thế nào?

Trả lời:

– Phản ứng ở ống nghiệm (2) (tức ống nghiệm chứa HCl 1 M) xảy ra nhanh hơn.

– Khi tăng nồng độ chất tham gia phản ứng thì tốc độ phản ứng tăng.