Viết sơ đồ phản ứng của phản ứng giữa khí hydrogen và khí oxygen tạo ra nước.

Viết sơ đồ phản ứng của phản ứng giữa khí hydrogen và khí oxygen tạo ra nước.

Trả lời:

Sơ đồ phản ứng dạng chữ:

Khí hydrogen + khí oxygen → nước.