Phương trình hoá học biểu diễn gì? Gồm công thức hoá học của những chất nào?

Phương trình hoá học biểu diễn gì? Gồm công thức hoá học của những chất nào?

Trả lời:

Phương trình hoá học biểu diễn phản ứng hoá học bằng công thức hoá học của chất tham gia và chất sản phẩm.