Vận động người khác sử dụng năng lượng nhiệt một cách khoa học, tiết kiệm.

Vận động người khác sử dụng năng lượng nhiệt một cách khoa học, tiết kiệm.

Trả lời:

Vận động người khác sử dụng năng lượng nhiệt một cách khoa học, tiết kiệm bằng cách mở các cuộc họp tổ dân phố/thôn/xóm, hội thảo, hội chợ tuyên truyền tới người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử dụng năng lượng nhiệt một cách khoa học, tiết kiệm thông qua sử dụng các thiết bị tiên tiến, áp dụng công nghệ mới như sử dụng các thiết bị điện.