Tìm thêm ví dụ về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

Tìm thêm ví dụ về sự nở vì nhiệt của chất lỏng.

Trả lời:

Ví dụ:

– Khi đun nước người ta không đổ thật đầy ấm vì khi đun, nước bên trong ấm sẽ nở ra, tác dụng lực đẩy vào nắp ấm làm nắp ấm bật ra và nước tràn ra.

– Khi ta đo nhiệt độ bằng nhiệt kế thủy ngân, thủy ngân nở ra vì nhiệt độ tăng và dâng lên trong ống.