Thí nghiệm: Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm như ở Hình 18.1.

Thí nghiệm

Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm như ở Hình 18.1.

Thí nghiệm Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm như ở Hình 18.1

Tiến hành:

Thực hiện thí nghiệm và hoàn thành vào vở theo mẫu Bảng 18.1.

Bảng 18.1

Thí nghiệm Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm như ở Hình 18.1

1. Tác dụng làm quay của lực phụ thuộc vào độ lớn của lực như thế nào?

2. Giá của lực càng xa trục quay thì tác dụng làm quay của lực thay đổi như thế nào?

Trả lời:

Bảng 18.1

Thí nghiệm Chuẩn bị: Dụng cụ thí nghiệm như ở Hình 18.1

1. Độ lớn của lực càng lớn thì tác dụng làm quay của lực càng lớn.

2. Giá của lực càng xa trục quay thì tác dụng làm quay của lực càng lớn.