So sánh moment của lực F1, moment của lực F2 trong các Hình 18.4a và Hình 18.4b.

So sánh moment của lực F1, moment của lực F2 trong các Hình 18.4a và Hình 18.4b.

So sánh moment của lực F1, moment của lực F2

Trả lời:

– Ở hình 18.4 a moment của lực F2 lớn hơn moment của lực F1 vì F1 = F2 nhưng giá của lực F2 cách xa trục quay hơn lực F1 nên tác dụng làm quay của lực F2 lớn hơn.

– Ở hình 18.4 b moment của lực F2 lớn hơn moment của lực F1 vì giá của lực F2 cách trục quay bằng giá của lực F1 cách trục quay nhưng F2 > F1 nên tác dụng làm quay của lực F2 lớn hơn.