Quan sát hình 4.3, cho biết khối lượng 1 mol nguyên tử đồng và khối lượng 1 mol phân tử

Quan sát hình 4.3, cho biết khối lượng 1 mol nguyên tử đồng và khối lượng 1 mol phân tử sodium chloride.

Quan sát hình 4.3 cho biết khối lượng 1 mol nguyên tử đồng và khối lượng 1 mol phân tử sodium chloride

Trả lời:

– Khối lượng của 1 mol nguyên tử đồng là 64 gam.

– Khối lượng 1 mol phân tử sodium chloride là 58,5 gam.