Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cho biết khối lượng mol nguyên tử

Dựa vào bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, cho biết khối lượng mol nguyên tử hydrogen, nitơ (nitrogen) và magnesium.

Trả lời:

Dựa vào bảng tuần hoàn:

– Khối lượng mol nguyên tử hydrogen là: 1,008 gam/ mol.

– Khối lượng mol nguyên tử nitơ (nitrogen) là: 14,01 gam/ mol.

– Khối lượng mol nguyên tử magnesium là: 24,31 gam/ mol.