Một xe tăng có trọng lượng 350 000 N

Một xe tăng có trọng lượng 350 000 N.

a. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với mặt đường là 1,5 m2.

b. Hãy so sánh áp suất của xe tăng với áp suất của một ô tô có trọng lượng 25 000 N, diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đường nằm ngang là 250 cm2.

Trả lời:

a. Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang là:

({p_1} = frac{{{F_1}}}{{{S_1}}} = frac{{350000}}{{1,5}} = 233333,33N/{m^2})

b. Áp suất của một ô tô lên mặt đường nằm ngang là

({p_2} = frac{{{F_2}}}{{{S_2}}} = frac{{25000}}{{{{250.10}^{ – 4}}}} = 1000000N/{m^2})