Chuẩn bị: Hai khối sắt giống nhau có dạng hình hộp chữ nhật; một khay nhựa

Chuẩn bị: Hai khối sắt giống nhau có dạng hình hộp chữ nhật; một khay nhựa hoặc thủy tinh trong suốt đựng bột mịn.

Tiến hành:

– Bố trí thí nghiệm lần lượt theo Hình 15.2 a, b, c.

– Quan sát độ lún của khối sắt xuống bột mịn ứng với mỗi trường hợp a, b, c.

– So sánh độ lớn của áp lực, diện tích bị ép, độ lún của khối sắt xuống bột mịn của trường hợp a với trường hợp b, của trường hợp a với trường hợp c. Chọn dấu “=”, “>”, “<”, vào vị trí dấu “…” thích hợp để hoàn thành vào vở theo mẫu Bảng 15.1.

Chuẩn bị: Hai khối sắt giống nhau có dạng hình hộp chữ nhật

Bảng 15.1. Kết quả thí nghiệm

Áp lực (F)Diện tích bị ép (S)Độ lún (h)
Fb …. FaSb … Sahb …. ha
Fc …. FaSc … Sahc …. ha

Từ kết quả thí nghiệm trên có thể rút ra nhận xét gì về các yếu tố ảnh hưởng tới độ lún.

Trả lời:

Bảng 15.1. Kết quả thí nghiệm

Áp lực (F)Diện tích bị ép (S)Độ lún (h)
Fb > FaSb = Sahb > ha
Fc = FaSc < Sahc > ha

Các yếu tố ảnh hưởng tới độ lún là:

+ Độ lớn của áp lực lên diện tích bị ép.

+ Diện tích bề mặt bị ép.