Lực ma sát là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?

Lực ma sát là lực tiếp xúc hay lực không tiếp xúc?

Lời giải:

– Lực ma sát là lực tiếp xúc.  

– Vì lực ma sát xuất hiện ở giữa bề mặt tiếp xúc của một vật với bề mặt của một vật khác.