Khổ nào trong bài thơ thể hiện sự hi sinh dũng cảm của người thanh niên xung phong?

Khổ nào trong bài thơ thể hiện sự hi sinh dũng cảm của người thanh niên xung phong?

A. Khổ 1

B. Khổ 2

C. Khổ 4

D. Khổ 5

Trả lời:

Đáp án: A. Khổ 1