ID12-62: Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ

Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ \(\frac{A+T}{G+X}=\frac{1}{4}\) thì tỉ lệ nuclêôtit loại A của phân tử ADN này là:

A. 10%.

B. 20%.

C. 25%.

D. 12,5%.

Lời giải

Cách 1:

Dựa theo nguyên tắc bổ sung: A = T, G = X, → \(\frac{A+T}{G+X}=\frac{1}{4}\to \frac{2A}{2G}=\frac{1}{4}\to \frac{A}{G}=\frac{1}{4}\)

Mặt khác: A+ G = 50% → 2A + 2G = 100%

→ A = 10%

Cách 2:

Tính nhanh tỷ lệ nuclêôtit loại A theo công thức:

– Tỉ lệ nuclêôtit của gen: \(\frac{A+T}{G+X}=\frac{a}{b}\)

– Tỉ lệ nuclêôtit loại A của gen là:  \(\% A = \frac{a}{{2 \times (a + b)}}\)

→Tỉ lệ nuclêôtit loại A của gen là: \(\% A = \frac{1}{{2 \times (1 + 4)}} = 10\%\)

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận