ID12-3969: Một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a

Một loài thực vật, xét 1 gen có 2 alen, alen A trội hoàn toàn so với alen a. Nghiên cứu thành phần kiểu gen của 1 quần thể thuộc loài này qua các thế hệ, thu được kết quả ở bảng sau:

Giả sử sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua mỗi thế hệ chi do tác động của nhiều nhất là 1 nhân tố tiến hóa. Cho các phát biểu sau:

(I) Quần thể này là quần thể giao phấn ngẫu nhiên.

(II) Sự thay đổi thành phần kiểu gen ở F2 chắc chắn là do đột biến.

(III) Có thể môi trường sống thay đổi nên hướng chọn lọc thay đổi dẫn đến tất cả các cá thể mang kiểu hình lặn ở F3 không còn khả năng sinh sản.

(IV) Nếu F4 vẫn chịu tác động của chọn lọc như ở F3 thì tần số kiểu hình lặn ở F5 là 1/16.

Theo lí thuyết, trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 3.

B. 1.

C. 4.

D. 2.

Lời giải

I đúng. Ta thấy từ P → F1; F2 → F3 tần số alen không đổi, F1, F3 cân bằng di truyền nên quần thể này ngẫu phối

II sai. Tần số alen thay đổi rất mạnh không thể do đột biến.

III đúng. Nếu các cá thể aa ở F3 không có khả năng sinh sản: F3: 1AA : 2Aa → tần số alen A= 2/3; a = 1/3 → Ngẫu phối được F4: 4/9AA : 4/9Aa : 1/9aa (áp dụng định luật Hacdi – Vanbec: p2AA + 2pqAa + q2aa =1)

IV đúng, giả sử kiểu gen aa không có khả năng sinh sản, tỷ lệ cá thể ở F4 tham gia quá trình sinh sản là 1AA : 1Aa , tần số alen: 3/4A : 1/4a → Tỷ lệ kiểu hình lặn ở F5 là (1/4)2 = 1/16

Đáp án A.