ID12-3967: Ở một quần thể, xét cặp alen Aa nằm trên NST thường, trong đó alen A

Ở một quần thể, xét cặp alen Aa nằm trên NST thường, trong đó alen A trội hoàn toàn so với alen a. Theo dõi tỉ lệ kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp, kết quả thu được bảng sau:

Quần thể đang chịu tác động của nhân tố nào sau đây?

A. Giao phối không ngẫu nhiên

B. Các yếu tố ngẫu nhiên

C. Chọn lọc tự nhiên

D. Di – nhập gen.

Lời giải

Ta thấy tần số alen không đổi, tỉ lệ kiểu gen dị hợp giảm dần → quần thể đang giao phối không ngẫu nhiên.

Đáp án A.