ID12-359: Nếu một phân tử mARN có tỉ lệ các loại nuclêôtit là 15% A

Nếu một phân tử mARN có tỉ lệ các loại nuclêôtit là 15% A, 30% G, 20% U và 35% X. Thì tỉ lệ % các loại nuclêôtit trong phân tử ADN phiên mã nên mARN đó là bao nhiêu?

A. 15% A, 20% X, 30% A, 35% G.

B. 22,5% T, 22,5% A, 27,5% G, 27,5% X.

C. 17,5 % G, 17,5% A, 32,5% T, 32,5% X. 

D. 35% G, 20% X, 30% A, 15% T.

Lời giải:

Do rA = T1 = A2, rU = A1 = T2

→ A = T = A1 + A2 = rU + rA

→ Ta tính nhanh:

\(A = T = \frac{{{r_A} + {r_U}}}{2} = 17,5\% \) ; \(G = X = \frac{{{r_G} + {r_X}}}{2} = 32,5\% \)

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận