ID12-323: Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về quá trình phiên mã của gen trong nhân ở tế bào nhân thực?

A. Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung: A – U, T – A, X – G, G – X.

B. mARN được tổng hợp xong tham gia ngay vào quá trình dịch mã tổng hợp prôtêin.

C. Enzim ARN pôlimeraza tổng hợp mARN theo chiều 5’ → 3’.

D. Chỉ có một mạch của gen tham gia vào quá trình phiên mã tổng hợp mARN.

Lời giải:

Phát biểu sai là B, sau khi mARN được tạo thành cần có quá trình gắn mũ và đuôi, cắt intron, nối exon sau đó được vận chuyển qua màng nhân ra tế bào chất mới tham gia dịch mã.

Đáp án B

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận