ID12-273. Số liên kết hydro bị hủy trong lần nhân đôi thứ k của một gen là:

Số liên kết hydro bị hủy trong lần nhân đôi thứ k của một gen là:

A. H × (2k – 1).

B. H× 2k – 1.

C. H× 2k – 1.

D. H× 2k.

Lời giải

Số liên kết H bị phá vỡ là trong lần nhân đôi thứ k là: H = H× 2k – 1

Chú ý:

Nếu không nhớ công thức, ta có thể tính nhanh tổng số liên kết hiđrô của các phân tử ADN sau k-1 lần nhân đôi = H × 2k-1 (với 2k-1 là số phân tử ADN tạo thành sau k-1 lần nhân đôi)

Số liên kết H bị phá vỡ là trong lần nhân đôi thứ k là: H = H× 2k – 1

Đáp án C

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận