ID12-262: Một gen dài 5100 Å có 3900 liên kết hydrô nhân đôi 3 lần liên tiếp

Một gen dài 5100 Å có 3900 liên kết hydrô nhân đôi 3 lần liên tiếp. Số nuclêôtit tự do mỗi loại môi trường nội bào cung cấp cho lần nhân đôi cuối cùng là

A. A = T = 2400; G = X = 3600

B. A = T = 3600; G = X = 2400

C. A = T = 4200; G = X = 6300

D. A = T = 6300; G = X = 4200

Lời giải

Một gen dài 5100 Å → Gen đó có 3000 nuclêôtit

Gen có 3900 liên kết hiđrô → Gen đó có G = 900, A = 600

Sau khi kết thúc quá trình nhân đôi thì sẽ tạo ra 8 phân tử ADN con, vậy ở lần nhân đôi cuối cùng sẽ có 4 phân tử ADN tham gia để tạo thêm 4 phân tử ADN con mới 

Số lượng nuclêôtit tự do mỗi loại môi trường nội bào cung cấp cho lần nhân đôi cuối cùng là

A = T = 600 x 4 = 2400

G = X = 900 x 4 = 3600

Đáp án A

Subscribe
Nhận thông báo
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận