Hãy tìm khối lượng mol của những khí có tỉ khối đối với khí oxygen lần lượt là 0,0625; 2.

Hãy tìm khối lượng mol của những khí có tỉ khối đối với khí oxygen lần lượt là 0,0625; 2.

Trả lời:

M1 = 0,0625 × 32 = 2 (g/mol).

M2 = 2 × 32 = 64 (g/mol).